دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 678 صفحه 342-349 PDF
تعداد مشاهده : 864 صفحه 350-362 PDF

تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L.

سید محمد کاظم تهامی زرندی; پرویز رضوانی مقدم; محسن جهان
تعداد مشاهده : 730 صفحه 363-372 PDF
تعداد مشاهده : 1534 صفحه 373-382 PDF

30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها

مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; رضا قربانی; سرور خرم دل
تعداد مشاهده : 695 صفحه 383-394 PDF

30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; رضا قربانی; سرور خرم دل
تعداد مشاهده : 583 صفحه 395-405 PDF
تعداد مشاهده : 751 صفحه 406-415 PDF

اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی

سکینه جبارپور; سعید زهتاب سلماسی; هوشنگ آلیاری; عزیز جوانشیر; محمدرضا شکیبا
تعداد مشاهده : 1054 صفحه 416-423 PDF

تأثیر کاربرد سیلیسیوم بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل

عزیز کرملاچعب; محمد حسین قرینه; عبدالمهدی بخشنده; محمدرضا مرادی تلاوت; قدرت اله فتحی
تعداد مشاهده : 907 صفحه 430-442 PDF
تعداد مشاهده : 637 صفحه 443-451 PDF

معرفی شاخصی برای ارزیابی خشکی با استفاده از تکنیک تجزیه به مؤلفه های اصلی

سروناز فرهنگ فر; جعفر کامبوزیا; رضا دیهیم فرد; سعید صوفی زاده; بابک میرباقری
تعداد مشاهده : 574 صفحه 452-461 PDF

بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و عدس (Lens culinaris L.) در کشت دوم

اسماعیل رضائی چیانه; مهدی تاج بخش; اروج ولیزادگان; فرزاد بنایی اصل
تعداد مشاهده : 709 صفحه 462-473 PDF
تعداد مشاهده : 198 صفحه 502-517 PDF