نشریه های علمی انتشارات

منشور اخلاق نشریه بوم شناسی کشاورزی، بر مبنای رهنمودهای ارائه شده توسط کمیته اخلاق انتشار طراحی شده است و از کلیه شرکت کنندگان انتظار می رود به اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی منجر به حذف مقاله از فرآیند داوری خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیر، اعضای هیات تحریریه و داوران تنظیم شده است:

سردبیر و هیأت تحریریه         

 

داوران

 

نویسندگان