اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر: دکتر پرویز رضوانی مقدم
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۷۱۳
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۸۱
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۴۶۵۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه¬ بر رشد و گلدهی زعفران (Crocus sativus L.)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; عبداله ملافیلابی; علی نوروزیان

ارزيابي كارايي مصرف نيترو‍ژن در نظام‌هاي زراعی توليد گندم (Triticum aestivum L.)

حمید رضا توکلی کاخکی; مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; علیرضا بهشتی

بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.)

امیر رضا صادقی بختوری; بهمن پاسبان اسلام; نسترن حاجی زاده اصل

براساس تصمیم هیئت تحریریه مجله بوم شناسی کشاورزی از این پس کلیه ارزیابان محترم مقالات که در ارزیابی ها ، همکاری لازم مبذول فرمایند در هرسال در چاپ یک عنوان مقاله آنها تسریع خواهد شد.

Note: Since this journal is based on the results of research associated with the natural environments manuscript prepared based on the result of controlled environments such as greenhouse and laboratory are not accepted for publication.