اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر: دکتر پرویز رضوانی مقدم
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۷۱۳
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۸۱
تلفن: +۹۸ ۵۱۳۸۸۰۴۶۵۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تأثیر مدیریت¬های تغذیه¬ای بر شاخص¬های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

نفیسه کمایستانی; پرویز رضوانی مقدم; محسن جهان; فاطمه رنجبر
تعداد مشاهده : 171 صفحه 299-312 PDF

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.)

حسام‌الدین سلوکی; مهدی نصیری‌محلاتی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم
تعداد مشاهده : 485 صفحه 313-326 PDF
تعداد مشاهده : 102 صفحه 327-339 PDF

ارزیابی شاخص¬های تنوع زیستی برخی گیاهان زراعی در استان کرمانشاه

اشکان عسگری; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 179 صفحه 340-352 PDF
تعداد مشاهده : 364 صفحه 368-385 PDF

بررسی سیستم¬های کشت ارگانیک و متداول تولید زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه زاهدان

عیسی پیری; زهرا وحیدیان; ابوالفضل توسلی; مهدی بابائیان
تعداد مشاهده : 223 صفحه 386-399 PDF
تعداد مشاهده : 269 صفحه 430-443 PDF
تعداد مشاهده : 305 صفحه 444-458 PDF
تعداد مشاهده : 215 صفحه 490-503 PDF
تعداد مشاهده : 221 صفحه 504-515 PDF
تعداد مشاهده : 198 صفحه 580-602 PDF

براساس تصمیم هیئت تحریریه مجله بوم شناسی کشاورزی از این پس کلیه ارزیابان محترم مقالات که در ارزیابی ها ، همکاری لازم مبذول فرمایند در هرسال در چاپ یک عنوان مقاله آنها تسریع خواهد شد.

Note: Since this journal is based on the results of research associated with the natural environments manuscript prepared based on the result of controlled environments such as greenhouse and laboratory are not accepted for publication.