نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳

عنوان مقاله: اثر تنش کم آبی بر کار آیی مصرف آب ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مشهد


صفحات: 486-491

DOI: 10.22067/jag.v2i3.7662

چکیده
تنش خشکی یکی از عوامل کاهش عملکرد دانه و درصد روغن در کلزا (Brassica napus L.) می باشد. کارآیی مصرف آب کلزا در پاسخ به محدودیت آب در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات طرق مشهد در استان خراسان رضوی اجرا شد که در آن مبنای آبیاری دو سطح تامین نیاز آبی شامل ۸۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A برای شرایط عدم تنش و ۱۲۰ میلی مترتبخیر از تشتک تبخیر کلاس A برای شرایط تنش قرار گرفت. تیمارهای رقم شامل هایولا۴۰۱، هایولا۳۳۰ ، پارک لند، گلد راش، بی پی۱۸ و لندریس بودند. میانگین کارآیی مصرف آب در شرایط تنش ۶/۶ کیلوگرم بر متر مکعب آب با مصرف ۳/۳۴۱۲ متر مکعب آب و در شرایط عدم تنش ۵/۴ کیلوگرم بر متر مکعب آب با مصرف ۳/۴۶۱۲ متر مکعب آب بود. بیشترین کارآیی مصرف آب مربوط به رقم هایولا ۴۰۱ با کارآیی۴/۷ کیلوگرم بر متر مکعب آب در شرایط تنش و کمترین مربوط به رقم گلد راش با کارآیی ۶/۲ کیلوگرم بر متر مکعب در شرایط عدم تنش بود. کارآیی مصرف آب در تولید روغن در ارقام مورد آزمایش تفاوت معنی دار داشت. به طوری که رقم هایولا ۴۰۱ با ۲۸/۰ کیلوگرم روغن بر متر مکعب آب در شرایط عدم تنش بیشترین کارآیی و رقم بی پی ۱۸ با ۰۶/۰ کیلوگرم روغن بر متر مکعب آب در شرایط تنش کمترین کارآیی را داشت. نتایج نشان داد که تنش کم آبی توانسته کارآیی مصرف آب را در ارقام تحت آزمایش در تولید ماده خشک و دانه به طور معنی دار افزایش دهد، اما تنش خشکی عملکرد روغن و کارآیی مصرف آب در تولید روغن در ارقام را بطور معنی داری کاهش داد.

کلمات کلیدی:   آبیاری، تنش خشکی، روغن، گیاه دانه روغنی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154