نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳

عنوان مقاله: اثر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی جو (Hordeum vulgare L.) بر ویژگی‌های خاک و ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)


صفحات: 428-436

DOI: 10.22067/jag.v2i3.7657

چکیده
به منظور بررسی روش خاک‌ورزی اولیه و مدیریت بقایای گیاهی گیاهی جو (Hordeum vulgare L.) بر ویژگی‌های خاک و ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل (۱) آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، شخم، دیسک و فاروئر، (۲) جمع آوری و انتقال کاه و کلش به بیرون از زمین، شخم، دیسک و فاروئر، (۳) شخم، دیسک و فاروئر، (۴) استفاده از ساقه خرد کن، شخم، دیسک و فاروئر، (۵) ساقه خرد کن، شخم، دیسک، ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه اوره و فاروئر، (۶) ساقه خرد کن، شخم، دیسک، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه اوره و فاروئر و (۷) ساقه خرد کن، شخم، دیسک، ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه اوره و ده تن کود دامی و فاروئر بود. نتایج نشان داد که تیمارها تاثیر معنی‌داری بر نیتروژن، پتاسیم، فسفر خاک، وزن مخصوص ظاهری خاک، نقطه پژمردگی، ظرفیت زراعی و ظرفیت نگهداری آب خاک داشتند. بالاترین میزان نیتروژن (۵۷/۲%) و فسفر (۳۲/۰%) برگ از تیمار هفت حاصل شد و بیشترین مقادیر پتاسیم برگ ۷۲/۱% و ۶۰/۱% به ترتیب از تیمارهای هفت و شش بدست آمد. بالاترین عملکرد ذرت معادل ۶۵/۴۷ تن در هکتار از تیمار هفت حاصل شد که با تیمار شش با عملکرد ۱۶/۴۶ تن در هکتار تفاوت معنی داری نداشت. بنابراین بهترین روش تهیه بستر کاشت برای کسب بالاترین عملکرد ذرت در هکتار استفاده از ساقه خرد کن، شخم، دیسک، ۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره، ۱۰ تن در هکتار کود دامی و فاروئر قبل از کاشت ذرت بود.

کلمات کلیدی:   عناصر غذایی، ماده آلی، نیتروژن


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154