نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲

عنوان مقاله: اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه


صفحات: 323-334

DOI: 10.22067/jag.v2i2.7639

چکیده
به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی، پوشش بنه و وزن بنه بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L.) ، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت. تیمارهای آزمایش شامل چهار اندازه بنه (۲-۴ ، ۴-۶ ، ۶-۸ و ۸-۱۰گرم)، دو سطح خشکی (۱۰۰ درصد ظرفیت زراعی و خشکی کامل) و دو سطح پوشش بنه (بنه حاوی پوشش و بنه فاقد پوشش) بودند که به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. صفات مورد بررسی شامل طول، تعداد، وزن تر و خشک ریشه و برگ، ضخامت و پهنای برگ، میزان کلروفیل برگ (اندازه گیری به روش شیمیایی)، میزان نسبی آب برگ و نشت الکترولیت بود. نتایج نشان داد که وزن تر و خشک، تعداد و طول ریشه و برگ در شرایط تنش خشکی بسیار کمتر از شرایط ۱۰۰ ظرفیت زراعی بود. کلروفیلa و کلروفیلb در تنش خشکی کاهش بسیار معنی داری نشان دادند و نسبت کلروفیل(a) به کلروفیل(b ) معادل۵۰درصد بود. تأثیر اندازه و پوشش بنه و بر همکنش تیمارها روی کلیه شاخص های مورد بررسی معنی دار بود. پوشش بنه در اندازه ۸-۱۰ گرم باعث افزایش نسبت کلروفیل(a) به کلروفیل(b) و تعداد برگ زعفران شد. درتنش خشکی میزان نسبی آب برگ، برای هردو تیمار پوشش بنه کاهش یافت. نتایج نشان داد که هرچه اندازه بنه بیشتر باشد تضمینی برای رشد بیشتر و بقاء گیاه زعفران درتنش خشکی خواهدبود.

کلمات کلیدی:   کلروفیل (a)، کلروفیل b))، میزان نسبی آب برگ، نشت الکترولیت، وزن ریشه


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154