نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲

عنوان مقاله: اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برصفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد رقم دانه طلایی ذرت شیرین (L. Zea mays)


صفحات: 302-312

DOI: 10.22067/jag.v2i2.7637

چکیده
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین(Zea mays.L var sc ۴۰۳) رقم دانه طلایی آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی در سال زراعی ۸۷- ۱۳۸۶ اجرا گردید. در این آزمایش تاریخ کاشت در سه سطح (۲۵ خرداد ، ۱۳ تیر و۳ مرداد) به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته در سه سطح (۶۶۶۰۰ ،۸۳۳۰۰ و۱۱۱۰۰۰ بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی به صورت طرح کرت های خرد شده با چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه تاریخ های کاشت از نظر صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد برگ، تعداد برگ بالای بلال اصلی، قطر ساقه، عملکرد بلال بدون پوشش، عملکرد دانه قابل کنسرو، تعداد بلال در بوته، تعداد ردیف دانه، طول و قطر بلال، عمق دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت بلال و گیاه از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. بیشترین وکمترین عملکرد دانه قابل کنسرو به ترتیب متعلق به تاریخ های کاشت ۲۵ خرداد و ۳ مرداد با متوسط عملکرد ۲۷/ ۱۸ و ۹۳۰/۰ تن در هکتار می باشد. با تأخیر در کاشت، به دلیل کاهش طول دوره رشد گیاه، کاهش نسبی دمای محیط در اواخر دوره رشد و همچنین به دلیل کاهش شدت تشعشع و محدودیت فصل رشد و پرنشدن دانه، عملکرد دانه کاهش یافت. به علاوه تراکم های مختلف بوته در واحد سطح نیز منجر به بروز اختلاف معنی داری در صفات عملکرد بلال با پوشش، عملکرد بلال بدون پوشش و عملکرد علوفه تر گردید. بیشترین عملکرد دانه ( ۸۶۲/ ۸ تن در هکتار) متعلق به تراکم ۱۱۱۰۰۰بوته در هکتار بود و کمترین عملکرد دانه را تراکم۶۶۶۰۰ بوته در هکتار با متوسط ۶۹۲/ ۷ تن در هکتار به خود اختصاص داد. اثرات متقابل تاریخ کاشت در تراکم بوته فقط برای صفت شاخص برداشت گیاه معنی دار برآورد گردید. بنابراین تاریخ کاشت ۲۵ خرداد با تراکم ۱۱۱۰۰۰ بوته در هکتار برای کشت تابستانه ذرت شیرین با تولید بیشترین و بهترین دانه قابل کنسرو به عنوان مناسبترین تیمار شناخته شد.

کلمات کلیدی:   جمعیت گیاهی، کاشت، عملکرد دانه قابل کنسرو


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154