نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱

عنوان مقاله: اثر رقابت گونه مهاجم سوروف (Echinochloa oryzicola (Ard) Fisher) در مزارع برنج گیلان


صفحات: 95-102

DOI: 10.22067/jag.v2i1.7606

چکیده
سوروف (Echinochloa oryzicola (Ard) Fisher) گونه مهاجم در شالیزارهای کشور و دارای خواص تقلیدکنندگی از برنج می باشد. به منظور بررسی اثر رقابتی گونه مهاجم سوروف و ارزیابی میزان خسارت آن در مزارع برنج، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در موسسه برنج کشور در رشت در سال زرعی ۱۳۸۷ انجام شد. فاکتور های آزمایشی شامل سه سطح تراکم (۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته در متر مربع ) و برای برنج در تراکم رایج منطقه (۲۰ کپه در متر مربع) می‌باشد. نتایج حاصل از داده های آزمایشی و مدل رگرسیونی دلالت بر این دارد که سوروف برنج باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه، تعداد خوشه در بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱درصد گردید. با افزایش تراکم ۴۰-۰ بوته در متر مربع، کاهش عملکرد دانه تا ۷۰ درصد را نشان داده است. میزان کاهش تعداد دانه در خوشه در تراکم های ۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته در متر مربع به ترتیب ۳۴، ۴۱ و ۴۳ درصد و میزان کاهش تعداد خوشه دربوته برنج در اثر تداخل با سوروف برنج به ترتیب ۶۲، ۶۴ و ۶۲ درصد بود. تراکم های ۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته در متر مربع بطور متوسط موجب ۴۹، ۶۷ و ۶۱ درصد کاهش در تعداد پنجه برنج گردید. برنج، در تراکم ۴۰ بوته سوروف برنج کمترین ارتفاع و در تیمار شاهد(بدون وجود علف هرز) بیشترین ارتفاع را دارد.

کلمات کلیدی:   تراکم، علف هرز، کاهش عملکرد، مدل رگرسیونی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154