نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴

عنوان مقاله: بررسی تأثیر پرایمینگ بذر و نشاءکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق‏ شیرین (Zea mays L. var. saccharata)


صفحات: 628-643

DOI: 10.22067/jag.v8i4.55982

چکیده
یکی از مشکلات کشت ذرت شیرین (Zea mays L. var. saccharata) سبز شدن ضعیف بذرهای این گیاه می باشد که این امر سبب عدم دستیابی به تراکم مطلوب و عدم یکنواختی پراکنش بوته ها می شود و باعث کاهش کارایی مصرف نهاده ها می شود. به نظر می رسد بتوان از پرایمینگ بذر و نشاکاری در جهت رفع مشکل بد سبزی ذرت شیرین استفاده نمود. به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر و نشاکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ذرت فوق شیرین آزمایشی در سه بخش آزمایشگاهی (در آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی)، گلخانه ای و مزرعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد که بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای در سال ۱۳۹۲ در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و بخش مزرعه ای در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه در مزرعه شامل پرایمینگ بذر در چهار سطح (شاهد، هیدروپرایمینگ پلی‏اتیلن‏گلایکول ۴/۰- مگاپاسکال و سولفات سدیم ۱/۰ درصد) و نحوه کاشت در چهار سطح (کشت مستقیم در تاریخ ۱۵ خرداد، کشت مستقیم در تاریخ پنج تیر، نشاکاری در سلول ۲۵ سی سی و نشاکاری در سلول ۱۰۰ سی سی) ‏بود. صفات تعداد بوته استقرار یافته، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد برگ بالای بلال، طول بلال، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر در سطح مزرعه اثر معنی‏داری بر صفات مورد بررسی نداشت حال آن‏که فاکتور نحوه کاشت بر تمام صفات مورد بررسی دارای تأثیر معنی‏دار بود. اثرات متقابل تأثیر معنی‌داری بر صفات مورد مطالعه به غیر از صفت طول بلال نداشت. عملکرد دانه در تیمارهای نشاکاری بالاتر از کشت مستقیم بود به‏ نحوی که بالاترین عملکرد از کشت درون سینی با میزان ۱۱/۱۰ تن در هکتار به دست آمد و پایین‏ترین عملکرد مربوط به تیمار کشت مستقیم بذر در پنج تیر ماه با میزان ۵/۶ تن در هکتار بود. نتایج نشان داد تعداد بوته استقرار یافته بالاترین همبستگی را با عملکرد دانه داشت (r=۰.۶۴**). به طور کلی تعداد بوته استقرار یافته در تیمارهای نشاکاری بالاتر از کشت مستقیم بود. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که با نشاکاری این گیاه مشکل بد سبزی بر طرف شده و در نهایت افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت. می توان نشاکاری را به عنوان روشی مناسب برای افزایش عملکرد و در نهایت افزایش کارایی مصرف نهاده ها در ذرت شیرین معرفی کرد.

کلمات کلیدی:   اسموپرایمینگ، بد سبزی بذر، روش کاشت، هیدروپرایمینگ

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 115

بازدید: 243

تاریخ دریافت: 1395/02/27 , تاریخ پذیرش: 1395/04/19 , تاریخ انتشار: 1395/07/06

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )