نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۲

عنوان مقاله: اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد


صفحات: 296-317

DOI: 10.22067/jag.v8i2.51297

چکیده
به منظور ارزیابی روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیک رشدی ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تأثیر تراکم های مختلف بوته و مقادیر کود دامی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳۶ تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ انجام شد. فاکتور‏های مورد مطالعه شامل چهار رقم لوبیای قرمز (اختر، لاین ۸۱۰۸۳-D، ناز و گلی)، سه تراکم بوته (۱۳/۱۳، ۲۰ و ۴۰ بوته در مترمربع) و سه سطح کود گاوی کاملاً پوسیده (صفر، ۱۵ و ۳۰ تن در هکتار) بود. شاخص-های رشدی مورد بررسی شامل شاخص سطح برگ، میزان تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی ارقام لوبیا قرمز در سطوح مختلف تراکم و کود دامی بود. نتایج نشان داد که بیشترین تجمع ماده خشک با ۴/۳۱۵ گرم در مترمربع برای رقم گلی و کمترین مقدار آن با ۵/۲۱۴ گرم در مترمربع در رقم اختر مشاهده شد. بالاترین شاخص سطح برگ (۵۹/۲) با مصرف ۳۰ تن در هکتار کود دامی در رقم گلی به دست آمد. در هر چهار رقم حداکثر سرعت رشد محصول در ۴۲ روز پس از سبز شدن و در تراکم ۴۰ بوته در مترمربع حاصل شد و با کاهش تراکم به ۱۳/۱۳ بوته در مترمربع سرعت رشد محصول ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین در تراکم ۴۰ بوته در مترمربع بالاترین سرعت رشد نسبی نیز مشاهده شد.

کلمات کلیدی:   سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ، شاخص فیزیولوژیک رشد، کود گاوی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154