نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۱

عنوان مقاله: اثر تنش خشکی بر عملکرد،‌ اجزای عملکرد و آنتی‌اکسیدان در دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) با تراکم های کاشت مختلف


صفحات: 95-106

DOI: 10.22067/jag.v8i1.47373

چکیده
تنش خشکی یکی از معمول‌ترین و مضر‌ترین تنش‌های غیر زیستی است که می‌تواند به صورت جدی موجب کاهش تولید محصول گردد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آنتی‌اکسیدان دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.)، آزمایشی به صورت اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی سمنان در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. اثر سه سطح تنش خشکی (۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی)، به عنوان فاکتور اصلی و ترکیب سطوح فاکتوریل شامل سه تراکم کاشت (۳۰، ۴۰ و ۵۰ بوته در مترمربع) و دو اکوتیپ سیر (طبس و طرود)‌، به عنوان فاکتور فرعی، بر محتوای آنتی‌اکسیدان، عملکرد سوخ،‌ درصد ماده خشک و اجزای عملکرد اعم از وزن تر و وزن خشک سوخ، قطر سوخ، طول سوخ، وزن تر و وزن خشک سیرچه، قطر سیرچه، طول سیرچه و تعداد سیرچه در سوخ مطالعه گردید. نتایج نشان داد که اعمال تنش خشکی موجب کاهش معنی‌داری بر عملکرد سوخ، درصد ماده خشک و اجزای عملکرد شد. همچنین با افزایش تنش خشکی آنتی‌اکسیدان افزایش یافت. وزن تر (۸۵۵/۱ گرم) و خشک (۶۳۵/۰ گرم) و طول (۱۱۸/۲ سانتی متر) سیر‌چه در اکوتیپ طرود نسبت به وزن تر (۵۱۲/۱ گرم) و خشک (۵۵۷/۰ گرم) و طول (۸۶۲/۱ سانتی متر) سیر‌چه در اکوتیپ طبس بیشتر بود، اما تعداد سیر‌چه‌‌ها در سوخ در اکوتیپ طبس (۹۹۳/۹ عدد) بیشتر از این تعداد در اکوتیپ طرود (۱۰۴/۹ عدد) بود. عملکرد سوخ در تراکم کاشت ۵۰ بوته در مترمربع (۴۴/۹۶۶۰ کیلوگرم در هکتار) به طور معنی‌داری بیشتر از دو تراکم کاشت دیگر بود. عملکرد سوخ به طور معنی‌داری دارای همبستگی مثبتی با تمام اجزای عملکرد بود. از نتایج چنین بر ‌می‌آید که اعمال تنش خشکی باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سیر نسبت به شاهد گردید که این کاهش با تشدید سطح تنش افزایش یافت.

کلمات کلیدی:   آنتی‌اکسیدان غیر‌آنزیمی، سوخ، سیر‌چه، وزن خشک


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154