نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴

عنوان مقاله: تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری


صفحات: 551-566

DOI: 10.22067/jag.v8i4.46602

چکیده
جهت بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمایی بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور زابل در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ اجرا شد. رژیم آبیاری در سه سطح شامل: I۱: آبیاری در تمام مراحل رشد ( شاهد) I۲: قطع آبیاری از زمان کاشت تا گلدهی و آبیاری در مراحل گلدهی و پرشدن دانه I۳: آبیاری در مراحل روزت، ساقه رفتن، طبق دهی و قطع آبیاری در مراحل گلدهی و پرشدن دانه؛ به عنوان کرت‌های اصلی و منابع کودی شامل، F۱: عدم مصرف کود شیمیایی (شاهد) F۲: مصرف خالص کود شیمیایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) به ترتیب ۹۹، ۴۴ و ۱۲۳ کیلوگرم در هکتار F۳: مصرف نیتروکسین (دو لیتر در هکتار) F۴: مصرف ازتوباکتر (دو لیتر در هکتار) F۵: مصرف نیتروکارا (۱۰۰ گرم در هکتار) به عنوان کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان داد، عملکرد دانه در شرایط عدم تنش با میانگین ۱۵۳۹ کیلوگرم در هکتار نسبت به شرایط قطع آب در فاز رویشی (روزت، ساقه رفتن و طبق دهی) و قطع آبیاری در فاز زایشی (گلدهی و پرشدن) به ترتیب ۲۷ و ۴۵ درصد افزایش داشت. اگر چه در بین کود‌های بیولوژیک از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی‌دار وجود نداشت اما کود بیولوژیک نیتروکارا نسبت به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) ۱۹ درصد افزایش نشان داد. با افزایش اثر شدت تنش میزان محتوی نسبی آب برگ نسبت به شاهد کاهش یافت به طوری که کمترین محتوی نسبی آب برگ در تیمار قطع آب در فاز رویشی مشاهده شد، اما با مصرف کود‌های بیولوژیک روند تغییرات محتوی نسبی آب برگ افزایشی بود. اثر متقابل تنش خشکی و کود بیولوژیک بر عملکرد دانه معنی‌دار بود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که آبیاری در همه مراحل رشد به ویژه مراحل حساس به خشکی (گلدهی و پرشدن دانه) و استفاده از کودهای بیولوژیکی سازگار مانند نیتروکارا و نیتروکسین، تأثیر مثبت در بهبود عملکرد کمی و کیفی گلرنگ داشت.

کلمات کلیدی:   تنش خشکی، شاخص برداشت، گیاه روغنی، محتوی نسبی آب برگ، نیتروکارا

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 162

بازدید: 235

تاریخ دریافت: 1394/02/20 , تاریخ پذیرش: 1395/05/10 , تاریخ انتشار: 1395/07/06

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )