نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴

عنوان مقاله: اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)


صفحات: 536-550

DOI: 10.22067/jag.v8i4.40656

چکیده
این آزمایش به منظور ارزیابی اثر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود کامل NPK بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز در طی سال‏های زراعی ۹۳-۱۳۹۱ انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از بقایای گیاهی در هشت سطح شامل CR۱: کاه و کلش گندم؛ CR۲: بقایای کلزا (Brassica napus L.)؛ CR۳: بقایای جو (Hordeum vulgare L.)؛ CR۴: بقایای جو + ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa Roth.)؛ CR۵: کاه و کلش گندم + کود سبز ماش (Phaseolus aureus L.)؛ CR۶: بقایای ماشک علوفه ای (Vicia sativa L.)؛ CR۷: بقایای ماش دانه ای (Vigna radiate L. Wilczek )؛ CR۸: بدون کاربرد بقایای گیاهی در کرت های اصلی و کود کامل NPK در سه سطح F۱: (۱۸۰N-۱۲۰P-۱۰۰K)، F۲: (۱۴۰N- ۹۵P - ۸۰K) و F۳: (۹۰N- ۶۰P-۴۰ K) کیلوگرم در هکتار در کرت های فرعی قرار داده شدند. صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، شاخص برداشت، درصد پروتئین بودند. صفات اندازه گیری شده تحت اثر بقایای گیاهی و سطوح کودی و اثر متقابل بین آن‏ها قرار گرفتند. عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در مترمربع، درصد پروتئین و ارتفاع بوته با افزایش مصرف کودهای NPK افزایش نشان دادند، در حالی که تفاوت معنی‌داری بین سطح کودی F۱ با F۲ کیلوگرم در هکتار از لحاظ عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله وجود نداشت، ولی نسبت به تیمار F۳ افزایش معنی‌داری نشان دادند. عملکرد دانه گندم در تیمار کاه و کلش گندم + ماش (کود سبز) ۲۶ درصد افزایش عملکرد نسبت به تیمار بدون بقایا نشان داد و تیمارهای کاه جو + ماشک گل خوشه ای (کود سبز)، کاه جو، کاه گندم، بقایای کلزا، بقایای ماشک علوفه‌ای و کاه و کلش ماش به ترتیب با ۲۳، ۱۸، ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ درصد افزایش عملکرد در رتبه‏های بعدی قرار داشتند. همچنین، عملکرد گندم در سطح کودی F۲ در تیمار کاه و کلش جو + ماشک (کود سبز) ۲۵ درصد بالاتر از عملکرد آن در سطح کودی F۱ در تیمار بدون بقایا بود. این نشان می‌دهد که با کاربرد بقایای گیاهی با کیفیت مناسب ضمن افزایش تولید گندم، عملکرد آن کمتر تحت تأثیر نهاده‏های شیمیایی مثل کودهای معدنی قرار می‌گیرد. بنابراین، کاربرد کاه و کلش غلات و کود سبز لگوم در سطح کودی F۲ می‌تواند باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گندم گردد.

کلمات کلیدی:   درصد پروتئین، کاه و کلش غلات، کلزا، کود سبز لگوم، ماشک گل خوشه ای


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154