نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی


صفحات: 99-108

DOI: 10.22067/jag.v7i1.37260

چکیده
اثر رژیم های مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر درصد اسیدهای چرب دانه، عملکرد، کارایی مصرف آب و نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۹۲ مطالعه شد. آبیاری (۳۲۰، ۴۲۰، ۶۰۰ و ۹۰۰ میلی متر در هکتار) در کرت های اصلی و کود نیتروژن (صفر، ۱۳۰، ۲۶۰، ۳۹۰ و ۵۲۰ کیلوگرم اوره در هکتار) در کرت های فرعی قرار گرفت. اثر آبیاری و نیتروژن بر کلیه صفات معنی دار شد. اثر متقابل نیز بر کلیه صفات به جز کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن تأثیر معنی دار داشت. بیشترین اسید چرب لینولئیک (۹۹/۳۹ درصد)، عملکرد میوه ( kg m-۲۴۰/۴)، عملکرد دانه ( kg m-۲۵۳/۱) و کارایی زراعی نیتروژن (۲۷/۳۲ کیلوگرم میوه بر کیلوگرم اوره) از رژیم آبیاری ۶۰۰ میلی متر و ۳۹۰ کیلوگرم اوره حاصل شد. کمترین عملکرد میوه و دانه نیز از رژیم آبیاری ۳۲۰ میلی متر و عدم مصرف کود به دست آمد. بیشترین کارایی مصرف آب برای عملکرد میوه و دانه که معادل ۶۱/۵۶ و ۱۰/۱ کیلوگرم بر میلی متر بود، از رژیم آبیاری ۶۰۰ میلی متر حاصل شد. در بین سطوح کود اوره نیز بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب برای عملکرد میوه و دانه به ترتیب از تیمارهای ۳۹۰ کیلوگرم و عدم مصرف اوره به دست آمد. همچنین، بیشترین کارایی زراعی نیتروژن به تیمار ۳۹۰ کیلوگرم اوره تعلق گرفت و کمترین میزان این ویژگی با ۳۳ درصد کاهش از تیمار ۵۲۰ کیلوگرم اوره حاصل شد. براساس نتایج این تحقیق و با در نظر گرفتن بازده مصرف آب و نیتروژن، آبیاری کدوی تخمه کاغذی با ۶۰۰ میلی متر آب آبیاری در هکتار و تغذیه آن با ۳۹۰ کیلوگرم اوره در هکتار مناسب تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی:   نیتروژن; کارایی مصرف آب و نیتروژن; کدوی پوست کاغذی; کم آبیاری


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2257

بازدید: 445

تاریخ دریافت: 1393/04/24 , تاریخ پذیرش: 1393/06/17 , تاریخ انتشار: 1394/01/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )