نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۳

عنوان مقاله: اثر تنش خشکی و اسید‌هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتوسیانین چای‌ترش (Hibiscus sabdarifa L.)


صفحات: 346-358

DOI: 10.22067/jag.v8i3.35508

چکیده
به منظور مطالعه اثر تنش خشکی و اسید‌هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتوسیانین چای ترش (Hibiscus sabdarifa L.)، آزمایشی در مرکز آموزش کشاورزی جیرفت در سال ۱۳۹۲ به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش خشکی در سه سطح به صورت آبیاری پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس آ به عنوان عامل اصلی و مصرف اسید‌هیومیک به صورت شاهد (عدم مصرف)، یک‌بار مصرف همراه با آبیاری، یک‌بار مصرف همراه با آبیاری و یک‌بار محلول پاشی، یک‌بار مصرف همراه با آبیاری و دو بار محلول پاشی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. اسید‌هیومیک جهت آبیاری و محلول‌پاشی به ترتیب با غلظت ۱۰ کیلوگرم در هکتار و ۲۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب استفاده شد. تنش خشکی و اسید‌هیومیک اثر معنی داری بر پارامترهای رشدی، عملکرد رویشی و زایشی (کاسبرگ) و میزان آنتوسیانین داشت. با افزایش تنش خشکی ارتفاع بوته، طول گل آذین، تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه، وزن تر و خشک بوته، وزن تر و خشک کاسبرگ کاهش نشان داد و میزان آنتوسیانین افزایش یافت. همچنین بیشترین میزان صفات مذکور از سطح چهارم اسید‌هیومیک حاصل شد. اثر متقابل تنش خشکی و اسید‌هیومیک بر تعداد شاخه فرعی، وزن تر و خشک بوته در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین میزان این صفات مربوط به تیمار سطح اول تنش و سطح چهارم اسید‌هیومیک بود. به طور کلی، اسید‌هیومیک موجب تعدیل اثرات مضر تنش خشکی در گیاه دارویی چای‌ترش شد.

کلمات کلیدی:   عملکرد کاسبرگ، کمبود آب، کود زیستی، گیاه دارویی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154