نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴جلد ۷, شماره ۲

عنوان مقاله: آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)


صفحات: 202-214

DOI: 10.22067/jag.v7i2.33105

چکیده
هدف این مطالعه بررسی مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بهره گیری از مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن می باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر تعداد ۱۰۰ پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال ۱۳۹۲جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، شاخص ۳ (موافقت کشاورزان با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود)، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای جنسیت، کل سطح زیر کشت، شاخص۱(موافقت کشاورزان با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص۴ (موافقت کشاورزان با خوب بودن کیفیت آب و خاک)، شاخص ۵ (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب وخاک)، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک تأثیر منفی و معنی داری بر تصمیم به تمایل به مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده دارد. همچنین متغیرهای سن، نوع فعالیت کشاورزی، محصولات زیر کشت، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص ۳ (موافقت کشاورزان با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود) تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیر کشت، شاخص ۴ (موافقت کشاورزان با خوب بودن کیفیت آب و خاک) و جنسیت تأثیر منفی و معنی داری بر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده دارد.نتایج همچنین نشان داد که میانگین حداکثر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده در هکتار در سناریوهای ۱ تا ۵ بهترتیب ۱۳۴۵۰۰، ۱۷۹۵۰۰، ۲۲۵۵۰۰، ۲۷۱۰۰۰ و ۳۵۴۵۰۰ ریال می باشد.با توجه به یافته های مطالعه، پیشنهادهایی برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده ارائه شده است.

کلمات کلیدی:   اثرات سوء زیست محیطی، آب آلوده، ارزش گذاری مشروط، مشارکت مالی کشاورزان، مدل توبیت


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154