نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴

عنوان مقاله: اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)در شرایط آزمایشگاه


صفحات: 483-491

DOI: 10.22067/jag.v5i4.33078

چکیده
واکنش جوانه زنی گیاهان زراعی به شرایط مختلف محیطی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قابلیت این گیاهان در رقابت با علف های هرز می‏باشد. به منظور بررسی تأثیر عمق آب و دماهای مختلف بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) مطالعه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. عوامل مورد مطالعه شامل عمق آب (شاهد، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ سانتی متر) و دما (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتی گراد) و ارقام برنج خزر، هاشمی، دمسیاه و نیز علف هرز سوروف بود. براساس نتایج حاصله بهترین واکنش در خصوصیات مربوط به جوانه زنی هر سه رقم برنج و سورف به دما در تیمار۳۰ درجه سانتی گراد بدست آمد، روند واکنش به دما دارای یک روند صعودی از دمای۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد بود ولی با افزایش دما به بیش از این میزان روند نزولی به خود گرفت. افزایش عمق آب باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی تمام ارقام مورد استفاده شد، ولی مقاومت ارقام برنج به افزایش عمق آب بیش از علف هرز سوروف بود.

کلمات کلیدی:   اکسیژن; رقابت; درجه حرارت; علف هرز


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154