نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴

عنوان مقاله: اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.)


صفحات: 443-451

DOI: 10.22067/jag.v5i4.33007

چکیده
به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع، تراکم و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) آزمایشی با چهار تیمار با سطوح مختلف آب آبیاری (۶۱۳۰، ۷۲۹۰، ۸۸۰۰ و ۱۲۳۳۰ مترمکعب) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۸۸-۱۳۸۷ اجرا شد. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در چهار مرحله (اوائل، اواسط و اواخر دوره بحرانی و زمان برداشت) به روش پیمایشی با الگوی سیستماتیک انجام شد. سپس کلیه گونه ها نمونه ها به تفکیک، شمارش و ثبت گردید. نتایج این بررسی نشان داد که اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه های مختلف معنی دار بود. در اوائل دوره بحرانی بیشترین تنوع در شاخص های مختلف مربوط به تیمار های آبی با حجم ۸۸۰۰ و ۷۲۹۰ متر مکعب و کمترین آن مربوط به تیمارهای آبی با حجم ۱۲۳۳۰ و ۶۱۳۰ متر مکعب بود. در زمان برداشت بیشترین تنوع در شاخص های مختلف مربوط به تیمارهای آبی با حجم ۱۲۳۳۰ و ۶۱۳۰ و ۸۸۰۰ متر مکعب و کمترین میزان تنوع در شاخص های مختلف مربوط به تیمارهای آبی با حجم ۷۲۹۰ و ۸۸۰۰ و ۶۱۳۰ متر مکعب بود. میزان ثبات پایداری گونه های موجود در مزرعه تحت شرایط مختلف آبیاری دچار تغییر شد؛ به طوری که بیشترین پایداری در کمترین میزان آبیاری بود و بیشترین تعداد گونه های ناپایدار در بیشترین میزان آب آبیاری مشاهده شد، اما غالبیت گونه ای چنین تأثیرپذیری در مقابل تغییرات آب آبیاری نشان نداد. به طور کلی، پاسخ گونه ها به تغییرات سطوح مختلف آبیاری متفاوت بود.

کلمات کلیدی:   شاخص سیمپسون; شاخص شانون; شاخص منهینیک; غالبیت


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154