نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۱

عنوان مقاله: اثر باکتری‌‌های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و سطوح کود دامی بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)


صفحات: 59-69

DOI: 10.22067/jag.v8i1.32698

چکیده
به منظور بررسی اثر باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصلاح خاک و بهبود وضعیت تغذیه ای گیاه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۱ به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مصرف کودهای دامی شامل شاهد (عدم کاربرد کود دامی)، ۲۰ و۳۰ تن در هکتار و چهار سطح مصرف کود زیستی شامل شاهد (عدم کاربرد کود زیستی)، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و ترکیب آزوسپریلیوم به علاوه ازتوباکتر بودند. بر پایه نتایج به دست آمده کاربرد سطوح مختلف کود دامی بر ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن دانه در طبق، وزن صد دانه، عملکرد اقتصادی، بیولوژیک و شاخص برداشت در گیاه تأثیر معنی داری داشت. اثر تیمارهای کود زیستی بر همه صفات مورد بررسی به جز وزن صد دانه معنی‌دار بود. بررسی اثر متقابل فاکتورهای مورد بررسی نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد اقتصادی به میزان ۴۹/۸ تن در هکتار با مصرف توأم ۳۰ تن در هکتار کود دامی و کود زیستی آزوسپیریلوم به دست آمد. همچنین اثر کود دامی بر درصد روغن دانه معنی‌دار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف تلفیقی کودهای دامی و زیستی، نسبت به مصرف جداگانه آن‌ها می تواند در افزایش عملکرد کمی و کیفی گلرنگ نقش مؤثری را ایفا کند و توجه به آن‌ها به منظور جایگزینی و یا بخشی از نیاز‌های غذایی گیاه در راستای کشاورزی پایدار قابل تأمل می‌باشد.

کلمات کلیدی:   درصد روغن، کود‌های زیستی، کلروفیل برگ


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154