نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری (Tagets spp)،ابری (Ageratum spp) و رعنا زیبا (Gaillardia spp) در شرایط گلخانه


صفحات: 101-108

DOI: 10.22067/jag.v1i2.2691

چکیده
غلظت دی اکسید کربن اتمسفر طی چند دهة گذشته افزایش یافته است. بنابراین انتظار میرود که این افزایش روی تولید گیاهان تأثیر بگذارد. به منظور ارزیابی اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا، یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار و ۱۲ تیمار در گلخانة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل گونه‌های گیاهی (گل جعفری، ابری و رعنا زیبا) و غلظتهای ۳۵۰، ۷۰۰، ۱۰۵۰ و ۱۴۰۰ پی پی ام دی اکسید کربن بود. گیاهان به مدت ۳۰ روز تحت تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن قرار گرفتند. در طول دورة آزمایش در کلیة تیمارها متوسط درجه حرارت روزانه و شبانه به ترتیب ۲۵ و ۱۸ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد. در پایان ۳۰ روز تعداد برگ تک بوته، شاخص روزنه، قطر روزنه ها، سطح برگ تک بوته، عدد اسپد و وزن خشک تک بوته اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت دی اکسید کربن از ۳۵۰ به ۱۴۰۰ پی پی ام، تعداد برگ تک بوته، شاخص روزنه، سطح برگ تک بوته، عدد اسپد و وزن خشک تک بوته به ترتیب ۶/۴۱، ۳۵/۳، ۱/۶۱، ۱/۱۷ و ۹/۷۳ درصد افزایش یافت، درصورتی که افزایش غلظت دی اکسید کربن منجر به کاهش ۶۲ درصدی قطر روزنه شد. در بین صفات مورد ارزیابی، تجمع مادة خشک و سطح برگ تک بوته بیشترین واکنش را نسبت به افزایش غلظت دی اکسیدکربن از خود نشان دادند. از آنجا که یک رابطة مثبت بین افزایش سطح برگ و تجمع مادة خشک در اکثر گیاهان وجود دارد. پس افزایش غلظت دی اکسید کربن از طریق افزایش صفات نام برده میتواند در افزایش تولید و سوددهی کشت و کار گل جعفری، ابری و رعنا زیبا بسیار موثر باشد.

کلمات کلیدی:   شاخص روزنه، عدد اسپد، گیاهان زینتی، مادة خشک


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154