نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: اثر تاریخ‌های مختلف نشاکاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در مزارع برنج گیلان (رشت)


صفحات: 81-87

DOI: 10.22067/jag.v1i2.2689

چکیده
به منظور مطالعه تاریخ‌های مختلف نشاکاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. آزمایش با چهار تیمار(تاریخ‌های نشاکاری ۱۰ آبان، ۳۰ آبان، ۲۰ آذر و ۱۰ دی) بصورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی رقم PF (ساریگل) انجام گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ‌های کاشت بر روی عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین میزان عملکرد دانه از تاریخ کاشت ۱۰ آبان به میزان ۱/۲۷۵۴ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد دانه از تاریخ کاشت ۱۰ دی به میزان ۲/۱۳۳۸ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین تعداد غلاف در بوته با ۱۴۲ غلاف در تاریخ کاشت ۱۰ آبان و کمترین تعداد غلاف در تاریخ کاشت ۱۰ دی حاصل شد که درصد کاهش ۵۲ درصد بود. بیشترین تعداد دانه در غلاف ۲۱ عدد در تاریخ کاشت ۱۰ آبان بدست آمد. نتایج بیانگر آن است که تاریخ کاشت بهینه بر روی عملکرد کلزا اثر قابل توجه داشت و تأخیر در کاشت، عملکرد دانه را کاهش داد. تاریخ کاشت ۱۰ آبان اختلاف معنی داری از نظر صفات مورد بررسی از جمله عملکرد دانه و روغن با تاریخ کاشت ۳۰ آبان نداشت. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده بهترین تاریخ کاشت برای رقم ساریگل در منطقه ۱۰ آبان تا ۳۰ آبان توصیه می‌گردد.

کلمات کلیدی:   کلزا، تاریخ کاشت، کشت دوم، عملکرد دانه، عملکرد روغن

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 215

بازدید: 1368

تاریخ دریافت: 1389/02/05 , تاریخ پذیرش: 1395/01/18 , تاریخ انتشار: 1389/02/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )