نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز


صفحات: 71-79

DOI: 10.22067/jag.v1i2.2688

چکیده
امروزه بدلیل مشکلات ایجاد شده توسط علف کش‌ها، تمایل شدیدی برای توسعه روش‌های جایگزین برای کنترل علف‌های هرز وجود دارد. بهمین منظور، برای بررسی اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر جمعیت علفهای هرز، آزمایشی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. این آزمایش بصورت کرت‌های خرد شده و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار آفتابدهی (آفتابدهی با نایلون شفاف و نایلون سیاه و بدون پوشش نایلون) در کرت اصلی و مقادیر مختلف مالچ کاه جو (۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ گرم در مترمربع) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. با مطالعه جمعیت علف‌های هرز مزرعه، ۱۷ گونه علف هرز شناسایی شدند که عمدتاً پهن برگ یکساله بودند. نتایج نشان داد که آفتابدهی با نایلون شفاف و سیاه جمعیت علفهای هرز را در یک روز پس از جمع آوری صفحات نایلون بطور معنی داری کاهش داد. پس از اعمال مالچ کاه، مشاهده شد که تراکم و زیست توده علفهای هرز در تیمار آفتابدهی با نایلون شفاف بطور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت. کاربرد مالچ کاه، تأثیر معنی داری بر تراکم علفهای هرز نداشت که به مقادیر پایین کاه بکار رفته نسبت داده شد، ولی زیست توده علفهای هرز در انتهای فصل در تیمارهای ۳۰۰ و ۶۰۰ گرم کاه در متر مربع به ترتیب ۳۱/۴۸ و ۹۰/۵۲ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. اثر متقابل آفتابدهی و مالچ کاه جو بر زیست توده علفهای هرز فقط در نمونه گیری ۹۰ روز پس از اعمال مالچ کاه معنی دار بود، بطوریکه کمترین زیست توده علفهای هرز در کرت‌های آفتابدهی شده با نایلون شفاف و بدون پوشش مالچ مشاهده شد.

کلمات کلیدی:   صفحات پلی اتیلن، بقایای گیاهی، دگرآسیبی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154