نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: اثر جمعیت‌های مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک


صفحات: 65-70

DOI: 10.22067/jag.v1i2.2687

چکیده
پتاسیم یکی از عناصر ضروری و پر مصرف برای گیاهان است. میکرو ارگانیزم‌های مختلف شامل برخی باکتری ها، قارچ ها، مخمرها، جلبک‌ها و نیز گلسنگ‌ها قادرند کانی‌های سیلیکاتی موجود در خاک را تجزیه کرده و عناصری چون پتاسیم، فسفر، آهن، روی و سیلیسیم را آزاد کنند که در این میان باکتری‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر جمعیت‌های میکروبی بر آزادسازی پتاسیم انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل ۲ فاکتور با ۳ تکرار انجام گرفت. به این منظور ۱۲ تیمار شامل ترکیبات مختلف دو جنس باکتری (Azospirillum lipoferum و Azotobacter chrococoum) و دو جنس قارچ ( Asperigilus nigerو Trichoderma hazarum) به خاک تلقیح شد و در طی ۴ زمان مختلف ( ۰، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ روز) عصاره گیری پتاسیم با استات آمونیوم انجام گردید. نتایج نشان داد، تأثیر تلقیح خاک با باکتری و تیمار باکتری و قارچ در آزادسازی پتاسیم بیشترین مقدار بود به طوری که تیمار Azotobacter chrococoum)) ،B۱ توانست حدود ۶ درصد از پتاس خاک را به فرم قابل جذب گیاه تبدیل کند و با گذشت زمان میزان آزادسازی افزایش یافت، به طوری که در زمان ۳۰ روز پس از تلقیح در تمامی تیمارها بیشترین میزان پتاس آزاد شد. بدین ترتیب کود بیولوژیک پتاسیمی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد.

کلمات کلیدی:   پتاسیم قابل استفاده، باکتری، قارچ


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154