نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز


صفحات: 53-63

DOI: 10.22067/jag.v1i2.2686

چکیده
افزایش عملکرد محصولات زراعی، به ویژه گندم به علت داشتن بیشترین سطح زیر کشت و مصرف در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی، بدون اثرات مخرب زیست محیطی جهت بالا بردن عملکرد دانه در گندم، به خصوص در شرایط متغیر محیطی می‌تواند موثر واقع شود. به منظور بررسی اثر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۷ اجرا شد. تیمارها شامل اسید هیومیک در چهار سطح ( ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر) و ۴ زمان محلول پاشی (پنجه زنی، ساقه رفتن، ظهور برگ پرچمی و گرده افشانی) بود. نتایج نشان داد اثر متقابل محلول پاشی اسید هیومیک در زمان‌های مختلف بر وزن تر وخشک اندام هوایی، سطح برگ، ارتفاع ساقه و عدد کلروفیل متر معنی داری بود. بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی و سطح برگ و ارتفاع ساقه از محلول پاشی با غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک در زمان ظهور برگ پرچمی به دست آمد و بیشترین عدد کلروفیل متر مربوط به محلول پاشی در زمان برگ پرچم و با غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک بود. اسید هیومیک در غلظت ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر به ترتیب بیشترین وزن بیولوژیک و وزن دانه را به خود اختصاص داد. بهترین زمان محلول پاشی برای رسیدن به بیشترین وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه مرحله ظهور برگ پرچمی بود و بین غلظت‌های ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر در غالب صفات تفاوت معنی داری دیده نشد. کمترین درصد سنبلچه نابارور نیز از محلول پاشی با غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و در زمان ساقه روی به دست آمد.

کلمات کلیدی:   اسید هیومیک، گندم، عملکرد

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1595

بازدید: 1717

تاریخ دریافت: 1389/02/05 , تاریخ پذیرش: 1395/01/18 , تاریخ انتشار: 1389/02/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )