نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱

عنوان مقاله: اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)DOI: 10.22067/jag.v1i1.2659

چکیده
به منظور بررسی استفاده از الگوی کاشت برای کاهش مصرف علف کش در ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس ۷۰۴، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل: الگوی کاشت ذرت در سه سطح (تک ردیفه یا معمولی، دو ردیفه روبرو یا مربعی، دوردیفه زیگزاک روی هر پشته) و تیمارهای کنترلی در شش سطح (شاهد بدون حضور علف هرز (وجین کامل)، تیمارهای فورام سولفورون(اکوئیپ) با مقادیر ۱، ۵/۱، ۲ و ۵/۲ لیتر در هکتار و تیمار شاهد با حضور علف هرز) بودند. اندازه گیری عملکرد دانه ذرت و وزن خشک علف‌های هرز به تفکیک گونه در پانزده و چهل و پنج روز پس از سمپاشی انجام شد. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف علفکشی در الگوهای کاشت مختلف اثرات متفاوتی را روی علف‌های هرز داشتند، بطوریکه استفاده از مقادیر کاهش یافته علفکش در الگوی کاشت زیگزاکی نسبت به دو الگوی کاشت مربعی و معمولی کنترل مطلوب علف‌های هرز را به همراه داشت. بیشترین عملکرد دانه ذرت پس از شاهد بدون علف هرز مربوط به الگوی کاشت زیگزاکی با مصرف ۲ لیتر در هکتار فورام سولفورون و کمترین عملکرد دانه متعلق به الگوی کشت معمولی بود. درمجموع نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که انتخاب الگوی کاشت زیگراکی می‌تواند با کاهش مصرف علفکش و در نتیجه مزایای زیست محیطی و اقتصادی همراه باشد.

کلمات کلیدی:   آرایش کاشت، رقابت، تاج خروس ریشه قرمز، تاج خروس خوابیده، سلمه تره، فورام سولفورون

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 275

بازدید: 2330

تاریخ دریافت: 1389/01/31 , تاریخ پذیرش: 1394/12/26 , تاریخ انتشار: 1389/02/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )