نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳

عنوان مقاله: اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)


صفحات: 495-507

DOI: 10.22067/jag.v6i3.21290

چکیده
یکی از جنبه های مهم تولید گیاهان دارویی مصرف کمتر نهاده های شیمیایی در تولید آن ها می باشد، که این موضوع می تواند علاوه بر افزایش تولید محصول در حفاظت از محیط زیست نیز مؤثر باشد. بنابراین، به منظور بررسی اثرات زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی ۹۰-۹۱ اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (عدم مصرف نیتروژن)، کود گاوی، اوره، سه سطح کود تلفیقی تقسیطی ( کود گاوی+ کود اوره ، کود گاوی + کود اوره، + کود گاوی + کود اوره) و سه سطح کود تلفیقی غیرتقسیطی ( کود گاوی+ کود اوره ، کود گاوی + کود اوره، + کود گاوی + کود اوره) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی کود آلی + شیمیایی در مقایسه با کاربرد جداگانه موجب افزایش معنی دار تعداد شاخه جانبی در بوته (۵/۱۱ درصد)، تعداد کپسول در بوته (۴/۹ درصد)، وزن هزار دانه (۴/۷ درصد)، وزن کپسول (۹/۵ درصد) و عملکرد بیولوژیکی (۳/۳۶ درصد) در سیاهدانه گردید. کاربرد غیر تقسیطی کود اوره به همراه کود گاوی (۵۰:۵۰) با بهبود تعداد کپسول در بوته و وزن هزار دانه موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه (۲۳۹۷ کیلوگرم در هکتار) گردید. بنابراین، استفاده از روش تلفیقی کود آلی با شیمیایی بویژه مصرف غیرتقسیطی کود اوره، با افزایش کارایی کوددهی موجب ارتقاء ویژگی های کمی محصول سیاهدانه می شود، که علاوه بر حذف هزینه کودپاشی سرک می تواند در حفظ محیط زیست و سلامت گیاه دارویی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی:   کاربرد تقسیطی، کاربرد جداگانه، کود اوره، کود گاوی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154