نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴

عنوان مقاله: اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی


صفحات: 430-438

DOI: 10.22067/jag.v3i4.13571

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ‌زدگی گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۷ انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله ۵- ۷ برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض ۱۲ دمای یخ‌زدگی (صفر، ۲-، ۴-، ۶-، ۸-، ۱۰-، ۱۲-، ۱۴-، ۱۶-، ۱۸-، ۲۰- و ۲۲- درجه سانتی‌گراد) قرار داده شدند. پایداری غشاء پلاسمایی پس از یخ‌زدگی از طریق اندازه گیری نشت الکترولیت ها و درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت آن ها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ‌زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد گل و تعداد شاخه جانبی تعیین شد. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها به طور معنی داری افزایش یافت، به طوری که در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد به حداکثر رسید. درصد بقاء گیاهان تا دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد تحت تأثیر قرار نگرفت، ولی در دمای پایین تر، درصد بقاء کاهش معنی داری نشان داد. بر اساس نتایج حاصل، دمای کشنده ۵۰ درصد گیاهان (LT۵۰) بر اساس درصد نشت و درصد بقاء به ترتیب ۲۰- و ۴/۱۹- درجه سانتی‌گراد تعیین شد. کاهش دما به کمتر از ۱۸- درجه سانتی‌گراد سبب کاهش شدید وزن خشک گیاهان شد و دمای کاهنده ۵۰ درصد وزن خشک گیاهان ( (RDMT۵۰۲/۱۹- درجه سانتی‌گراد بود.

کلمات کلیدی:   خوسرمایی; درصد بقاء; نشت الکترولیت ها;وزن خشک


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154