نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 1 بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 1 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 2 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشت پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 4 بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1390 جلد 3 شماره 1 اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 2 بررسی اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 2 بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L. پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 1 اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه‌زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 1 اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 2 تأثیر انواع و مقادیرکودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Perss. Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Mill. Lycopersicon esculentum) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانهزنی پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 تأثیر انواع کودهای آلی و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل و دانه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1394 جلد 7 شماره 1 ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1394جلد 7, شماره 2 اثر دگرآسیبی اندام های مختلف کرچک (Rricinus communis L.) در کاهش جوانه‌زنی بذر‌‌ها و رشد گیاهچه های سس (Cuscuta campestris Yuncker) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1394جلد 7, شماره 2 اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 3 بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (Pistacia vera L.) در شهرستان زرند کرمان پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال1394 جلد7, شماره 4 اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهاده پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1395 جلد 8 ،شماره 4 بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 2 بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 1 ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1394 جلد 7, شماره 3 ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 3 اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L. پرویز رضوانی مقدم چکیده
1 - 29 (29)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد