نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 1 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 2 تأثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف‌های‌هرز در ذرت مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 مطالعه شاخص های رشد شاهدانه (Cannabis sativa L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 قابلیت های تولید چند محصول مهم زراعی در دو دهه گذشته و پیش بینی وضعیت آینده آنها در استان کردستان مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 3 بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف ‏هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 3 پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 3 بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 4 تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 4 اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1390 جلد 3 شماره 1 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۱- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۲- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 2 اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 2 ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی با استفاده از محاسبه شاخص غنای گونه‏ای به روش رقیق‏سازی (مطالعه موردی: شهرستان شهر ری واقع در جنوب استان تهران) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 2 تأثیر انواع و مقادیرکودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Perss. Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Mill. Lycopersicon esculentum) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلف مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند(Beta vulgaris L.) در شرایط مشهد مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 ارزیابی کشت مخلوط تأخیری و مالچ کلشی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) و نخود (Cicer arientinum L.) در شرایط دیم و آبی مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1394 جلد 7 شماره 1 آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1394 جلد 7 شماره 1 ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 1 مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلی مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 1 ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1395 جلد 8 ،شماره 4 ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام های تولیدی گندم (aestivum L. Triticum) استان خراسان رضوی مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1394 جلد 7, شماره 3 بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1394 جلد 7, شماره 3 شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) وسیب زمینی Solanum tuberosum L.)) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) و امکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1395 جلد 8 ،شماره 4 بررسی تأثیر پرایمینگ بذر و نشاءکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق‏ شیرین (Zea mays L. var. saccharata) مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 3 برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق مهدی نصیری محلاتی چکیده
1 - 35 (35)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد