نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 1 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا علیرضا کوچکی چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 1 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی علیرضا کوچکی چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 2 تأثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف‌های‌هرز در ذرت علیرضا کوچکی چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 2 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی علیرضا کوچکی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 مطالعه شاخص های رشد شاهدانه (Cannabis sativa L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی علیرضا کوچکی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز علیرضا کوچکی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک علیرضا کوچکی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 3 بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف ‏هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط علیرضا کوچکی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 4 اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1390 جلد 3 شماره 1 تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه‌ها علیرضا کوچکی چکیده
سال 1390 جلد 3 شماره 1 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 1 اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 2 ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان علیرضا کوچکی چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۱- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها علیرضا کوچکی چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۲- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش علیرضا کوچکی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 1 بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوّع و تراکم علف های هرز علیرضا کوچکی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 1 تأثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 2 اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 2 ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور علیرضا کوچکی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی علیرضا کوچکی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلف علیرضا کوچکی چکیده
سال 1394 جلد 7 شماره 1 ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت علیرضا کوچکی چکیده
سال 1394 جلد 7 شماره 1 بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1394جلد 7, شماره 2 تأثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1394جلد 7, شماره 2 اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد علیرضا کوچکی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 1 مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلی علیرضا کوچکی چکیده
سال 1395 جلد 8 ،شماره 4 ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام های تولیدی گندم (aestivum L. Triticum) استان خراسان رضوی علیرضا کوچکی چکیده
سال 1394 جلد 7, شماره 3 بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM علیرضا کوچکی چکیده
سال 1394 جلد 7, شماره 3 شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS علیرضا کوچکی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 2 ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک علیرضا کوچکی چکیده
سال1394 جلد7, شماره 4 اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 3 اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) وسیب زمینی Solanum tuberosum L.)) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) علیرضا کوچکی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 3 برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق علیرضا کوچکی چکیده
1 - 37 (37)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد