نشریه های علمی انتشارات
فرم تعهدنامه

سردبیر محترم نشریه علمی-پژوهشی بوم شناسی کشاورزی
جناب آقای دکتر رضا قربانی

با سلام،
احترامأ بدین وسیله ارسال مقاله با عنوان
"…………………………………………..................................................................................................……"
نویسندگان:مرتبه علمی نویسندگان:
آدرس، شماره تماس و ایمیل نویسنده مسئول:


به دفتر نشریه را اعلام مي دارد و تعهد می نماییم که:
الف – کلیه افرادی که نام آنها بعنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارايه آن به این مجله آگاهی دارند.
ب – اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد.
ج – مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و تا زمان تعیین وضعیت مقاله در این نشریه به هیچ نشریه¬ای ارسال نخواهد شد.
د- در صورت تصویب نهایی مقاله برای چاپ هزینه ذکر شده (معادل یک میلیون ریال) را پرداخت خواهم نمود.
ر- در صورتي كه مقاله ارسالي مستخرج از پايان نامه باشد، تنها اسامی اساتید راهنما و مشاور قید شده باشد و به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.
(در صورت پذيرش مقاله پس از داوري، اعلام صدور برگ پذيرش نهائي و قرار گرفتن در نوبت چاپ منوط به واريز مبلغ یک ميليون ريال به حساب دانشكده خواهد بود. اين مبلغ جهت تامين بخشي از هزينه هاي ويراستاري فني و ادبي متون (اعم از فارسي و انگليسي)، چاپ تصاوير رنگي و ارسال نسخ اضافي و همچنين در راستاي ارتقاء كيفيت نشريه مصرف خواهد شد).
«خواهمشند است حتي الامكان تعهد نامه توسط تمامی نویسندگان امضا گردد»
بدون امضاء تعهد نامه مورد قبول واقع نمي شود!!