نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه بوم شناسی کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۵، صندوق پستی: ۱۱۶۳تماس اصلی

agroecology@um.ac.ir: نشریه بوم شناسی کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه بوم شناسی کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۵، صندوق پستی: ۱۱۶۳
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۴۶۵۴
فاکس: +۹۸ ۵۱ ۳۸۷۸۷۴۳۰
ایمیل: agroecology@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

agroecology@um.ac.ir
تلفن: agroecology@um.ac.ir
ایمیل: agroecology@um.ac.ir